رحمان بهمنی سنگسری

درباره من

دکتر رحمان بهمنی سنگسری
image

استادیار بازنشسته گروه آموزشی ریاضی @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

...

  • آدرس گروه آموزشی ریاضی، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
  • ایمیل
  • تلفن (+98)2331535740
  • محقق گوگل پروفایل
  • وبسایت https://rbahmani.profile.semnan.ac.ir

محقق گوگل

(1403/4/23)

استنادات

7

h-index

2

i10-index

0

مؤلفین همکار

0

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/04/24
قطری پذیری ماتریسها روی حلقهای تظریف پذیر
پژوهش های ریاضی(2022)
مرجان شیبانی عبدال یوسفی*, ^رحمان بهمنی سنگسری, ^ناهید اشرفی
CERTAIN ADDITIVE DECOMPOSITIONS IN A NONCOMMUTATIVE RING
CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL(2022)
Huanyin chen, ^مرجان شیبانی عبدالیوسفی*, ^رحمان بهمنی سنگسری
Additive property for the generalized Zhou inverse in a Banach algebra
FILOMAT(2023)
9711312004, ^رحمان بهمنی سنگسری, ^مرجان شیبانی عبدالیوسفی*, ^ناهید اشرفی
قطری پذیری ماتریسها روی حلقه ای تظریف پذیر
پژوهش های ریاضی(2022)
^مرجان شیبانی عبدالیوسفی*, ^رحمان بهمنی سنگسری, ^ناهید اشرفی
extension of refinement rings
TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS(2015)
^رحمان بهمنی سنگسری, ^ناهید اشرفی
some results on g-Drazin inverse of block operator matrices
اولین کنفرانس بین المللی ریاضیات و کاربردهای آن(2021-08-10)
9711312003*, ^ناهید اشرفی, ^مرجان شیبانی عبدالیوسفی, ^رحمان بهمنی سنگسری
SOME ADDITIVE RESULTS ON GS-DRAZIN INVERSE
اولین کنفرانس بین المللی ریاضیات و کاربردهای آن(2021-08-11)
^رحمان بهمنی سنگسری, ^مرجان شیبانی عبدالیوسفی, بی بی رقیه بهلکه*
Generalized Zhou inverse in a Banach algebra
پنچاه و سومین کنفرانس ملی ریاضی ایران(2022-09-05)
عباس عباسی*, ^رحمان بهمنی سنگسری, ^مرجان شیبانی عبدالیوسفی
تعميم وارون ماتريس¬ها و كاربردهاي آن
طيبي سمناني فرزانه(تاریخ دفاع: 1402/12/16) ، مقطع : دكتري
وارون هاي تعميم يافته و ارتباط آن با لم جاكوبسون در حلقه هاي شركت پذير و جبر هاي باناخ
عباسي عباس(تاریخ دفاع: 1402/04/13) ، مقطع : دكتري
حلقه هاي f- تميز
سماك نرگس(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد مفاهيم جبري در ماشين تورينگ
مسگرپور اميري خديجه(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي حلقه هاي نيم جا به جايي پوچ
فلاحي زهرا(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد گروه در رمزنگاري
روشن كار حميده(تاریخ دفاع: 1395/12/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زير مدول ها و زير نيم مدول هاي اوليه تعميم يافته
مسلمي كوپائي محمدحسين(تاریخ دفاع: 1396/12/09) ، مقطع : دكتري
گراف اشتراك حلقه ها
هاشمي حشمت اله(تاریخ دفاع: 1402/03/21) ، مقطع : دكتري
مونوئيد تظريف پذير
رحماني زهرا(تاریخ دفاع: 1395/10/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه ايدالهاي ماكسيمال حلقه هاي سه تايي
فرامرزي ثالث امه كلثوم(تاریخ دفاع: 1395/12/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ساختار حلقه هاي سه تايي
عبدلي نجمه(تاریخ دفاع: 1395/12/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
دسته اي از حلقه هاي به طور يكتا تميز و قوياً تميز
درخشنده سعيد(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حلقه هاي چندجمله ايهاي صوري قوياً تميز
غريب للدويني راشين(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مدل ها روي حلقه هاي به فرم ماتريسي بالا مثلثي
فرامرزي نسرين(تاریخ دفاع: 1393/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مباحثي در ايده آل هاي اول و نيمه اول نيم گروههاي سه تايي
فلاح زارمي سيده طاهره(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مباحثي در شبه ايده آل هاي نيم گروههاي سه تايي
نوروزي زهره(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قطري پذيري ماتريس ها روي حلقه هاي تظريف پذير
شيباني عبداليوسفي مرجان(تاریخ دفاع: 1394/06/23) ، مقطع : دكتري
ناهمواري در حلقه ها
هوشمندخياط مهسا(تاریخ دفاع: 1392/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حلقه هاي تبادلي صادق در شرايط برد پايدار
احساني عبدالرشيد(تاریخ دفاع: 1392/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نيم ميدان S با عمل ضرب سه تايي
حيدري سميه(تاریخ دفاع: 1392/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
همريختي هايي از مجموعه هاي مرتب بر روي نيم گروههاي سه تايي
طاهري مقدم مهديه(تاریخ دفاع: 1392/07/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
نصيبي ابراهيم(تاریخ دفاع: 1392/11/06) ، مقطع : دكتري
پايان نامه
رحماني الهه(تاریخ دفاع: 1392/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
مرشدين زهرا(تاریخ دفاع: 1391/06/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
حسين زاده معصومه(تاریخ دفاع: 1391/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
اشرفي يكتا منصوره(تاریخ دفاع: 1391/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
تاج مير رياحي محبوبه(تاریخ دفاع: 1391/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
غيبي نژاد خديجه(تاریخ دفاع: 1391/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حاقه هاي با قاعده حذف دروني
رحمني كامران(تاریخ دفاع: 1390/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدول هاي تصويري كه جمع مستقيمي از مدول هاي متناهي مولدند
چله كش حميدرضا(تاریخ دفاع: 1390/03/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حلقه هاي ساده نامتناهي محض
سبزواري جوزاني سميه(تاریخ دفاع: 1391/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بعد كرول جبرهاي تانسوري برخاسته از دامنه هاي
قيامي گياشي شهين(تاریخ دفاع: 1390/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
منظم بودن در حلقه خودريختي ها
امامقلي سمانه(تاریخ دفاع: 1390/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدول هاي ضربي كه در آنها هر زير مدول اول در يك زير مدول ماكسيمال منحصر به فرد قرار مي گيرد
دوست محمدي مريم(تاریخ دفاع: 1390/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
انرژي گراف ها و كاربرهاي آنها
جمشيدي فاطمه(تاریخ دفاع: 1390/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
حميدي سيده رجا(تاریخ دفاع: 1388/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
پور حسيني نعيمه(تاریخ دفاع: 1388/10/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
شيرافكن هدي(تاریخ دفاع: 1388/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
قليچي عالمه(تاریخ دفاع: 1388/08/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
نادعلي آزاده(تاریخ دفاع: 1389/08/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
ملك بالا غزاله(تاریخ دفاع: 1388/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
پويان ندا(تاریخ دفاع: 1388/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
علي ابادي كلثوم(تاریخ دفاع: 1389/09/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
چپرلي گزل(تاریخ دفاع: 1390/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
آقاجري زهرا(تاریخ دفاع: 1390/03/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتباط بين مدول هاي متناهي مولد يكدست و تصويري
مقيمي انسيه(تاریخ دفاع: 1389/09/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی ریاضی، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
rbahmani@semnan.ac.ir
(+98)2331535740

فرم تماس