رحمان بهمنی سنگسری

درباره من

دکتر رحمان بهمنی سنگسری
image

استادیار گروه آموزشی ریاضی @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
extension of refinement rings
TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS(2015)
^رحمان بهمنی سنگسری, ^ناهید اشرفی
ارتباط بين مدول هاي متناهي مولد يكدست و تصويري
مقيمي انسيه(تاریخ دفاع: 1389/09/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
انرژي گراف ها و كاربرهاي آنها
جمشيدي فاطمه(تاریخ دفاع: 1390/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدول هاي ضربي كه در آنها هر زير مدول اول در يك زير مدول ماكسيمال منحصر به فرد قرار مي گيرد
دوست محمدي مريم(تاریخ دفاع: 1390/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
منظم بودن در حلقه خودريختي ها
امامقلي سمانه(تاریخ دفاع: 1390/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بعد كرول جبرهاي تانسوري برخاسته از دامنه هاي
قيامي گياشي شهين(تاریخ دفاع: 1390/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حلقه هاي ساده نامتناهي محض
سبزواري جوزاني سميه(تاریخ دفاع: 1391/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدول هاي تصويري كه جمع مستقيمي از مدول هاي متناهي مولدند
چله كش حميدرضا(تاریخ دفاع: 1390/03/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حاقه هاي با قاعده حذف دروني
رحمني كامران(تاریخ دفاع: 1390/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
همريختي هايي از مجموعه هاي مرتب بر روي نيم گروههاي سه تايي
طاهري مقدم مهديه(تاریخ دفاع: 1392/07/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نيم ميدان S با عمل ضرب سه تايي
حيدري سميه(تاریخ دفاع: 1392/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حلقه هاي تبادلي صادق در شرايط برد پايدار
احساني عبدالرشيد(تاریخ دفاع: 1392/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ناهمواري در حلقه ها
هوشمندخياط مهسا(تاریخ دفاع: 1392/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قطري پذيري ماتريس ها روي حلقه هاي تظريف پذير
شيباني عبداليوسفي مرجان(تاریخ دفاع: 1394/06/23) ، مقطع : دكتري
مباحثي در شبه ايده آل هاي نيم گروههاي سه تايي
نوروزي زهره(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مباحثي در ايده آل هاي اول و نيمه اول نيم گروههاي سه تايي
فلاح زارمي سيده طاهره(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مدل ها روي حلقه هاي به فرم ماتريسي بالا مثلثي
فرامرزي نسرين(تاریخ دفاع: 1393/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حلقه هاي چندجمله ايهاي صوري قوياً تميز
غريب للدويني راشين(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
دسته اي از حلقه هاي به طور يكتا تميز و قوياً تميز
درخشنده سعيد(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ساختار حلقه هاي سه تايي
عبدلي نجمه(تاریخ دفاع: 1395/12/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه ايدالهاي ماكسيمال حلقه هاي سه تايي
فرامرزي ثالث امه كلثوم(تاریخ دفاع: 1395/12/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مونوئيد تظريف پذير
رحماني زهرا(تاریخ دفاع: 1395/10/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زير مدول ها و زير نيم مدول هاي اوليه تعميم يافته
مسلمي كوپائي محمدحسين(تاریخ دفاع: 1396/12/09) ، مقطع : دكتري
كاربرد گروه در رمزنگاري
روشن كار حميده(تاریخ دفاع: 1395/12/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي حلقه هاي نيم جا به جايي پوچ
فلاحي زهرا(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد مفاهيم جبري در ماشين تورينگ
مسگرپور اميري خديجه(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی ریاضی، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
rbahmani@semnan.ac.ir
(+98)2331535740

فرم تماس